Cynllunio

Dyma lle byddwn yn eich diweddaru gyda’n gwybodaeth gysylltiedig â chynllunio a chydsynio

Gallwch ddarllen ein holl ddogfennau cysylltiedig â chynllunio, gweithgaredd arolwg cynlluniedig, a manylion digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus sydd ar ddod. Manylir ar ein llinell amser gynlluniedig gyfredol isod. Defnyddiwch y dudalen Cysylltu â ni i gysylltu a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Bydd Erebus yn cael ei lleoli tua 45 km oddi ar arfordir De Orllewin Sir Benfro

Mae Cynllunio ar gyfer Erebus yn cynnwys:

Generaduron Tyrbinau Gwynt 7 – 10 (WTGs) ar lwyfannau WindFloat™, wedi’u lleoli oddi ar arfordir Sir Benfro

Llwybr cebl ar y môr yn ôl i’r man glanio ger Aberdaugleddau
Llwybr cebl ar y tir o’r man glanio i is-orsaf newydd, a leolir ger Gorsaf Gynhyrchu Penfro bresennol
Cysylltiad o’r is-orsaf newydd i Orsaf Gynhyrchu Penfro

Disgwylir i’r cydsyniadau sy’n ofynnol ar gyfer y prosiect gynnwys:

Trwydded Forol

I’w rhoi gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn amodol ar gymeradwyaeth.

Cydsyniad Deddf Trydan

Cydsyniad o dan Adran 36 o Ddeddf Trydan 1989 gyda chaniatâd cynllunio tybiedig – i’w roi gan Lywodraeth Cymru yn amodol ar gymeradwyaeth.

LLINELL AMSER

Site Identification. Commencement of Preliminary Consent Process

Jun 2019

Submission of EIA Scoping Report to NRW

Oct 2019

Commencement of Bird and Marine Mammal surveys

Oct 2019

Receipt of EIA Scoping Opinion NRW

Jan 2020

Commencement of Offshore and Onshore Surveys

Jun 2020

Public Consultation Event

Nov 2020

Detailed Offshore and Onshore Surveys

May 2021

Public Consultation Event

Jul 2021

Preparation of Planning and Environmental Reports

Dec 2021

Commencement of Construction

Jan 2025

Commencement of Operation

Dec 2026

Dogfennau

Erebus

Adroddiad Cwmpasu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol – Prosiect Erebus
Barn Sgrinio a Chwmpasu
Ffotogyfosodiad Fferm Wynt ar y Môr fel y bo’r angen ar 45km
Ymagwedd at Asesiad Risg HRA a MCZ
Rhywogaethau Adaryddiaeth a Warchodir a Gwmpaswyd o fewn yr Ardal Astudio

VALOROUS

EIA Scoping Report – Project Valorous

Yn edrych i weithio gyda Blue Gem Wind?

Er mwyn cynyddu cyfleoedd cadwyn gyflenwi i’r eithaf, rydym yn gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Ynni Morol Cymru, Cwmni Datblygu Cernyw, Catapwlt Ynni Adnewyddadwy ar y Môr a’r Clwstwr Môr Celtaidd. Llenwch ein ffurflen ar-lein gyda’ch manylion a byddwn yn eich ychwanegu at ein cronfa ddata cadwyn gyflenwi.

O Ddiddordeb?

Mae gennym gasgliad o adnoddau ar gael.

Dogfennau

Dadlwythwch ein cylchlythyr cymunedol ynghyd ag ystod o ddogfennau sy’n ymwneud â chynllunio, cydsyniadau prosiect, gyrfaoedd ac addysg o’n llyfrgell ddogfennau.

Gyrfaoedd

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am sut i gymryd rhan mewn gwynt ar y môr, edrychwch ar ein tudalen gyrfaoedd sy'n cynnwys amrywiaeth o adnoddau.

Addysg

Rydym wedi cynhyrchu pecyn fideo ac addysg animeiddiedig i weithio gyda myfyrwyr lefel gynradd ar effeithiau newid yn yr hinsawdd a gwynt fel y bo'r angen.

Cwestiynau?

Mae gennym rai Cwestiynau Cyffredin y gellir eu gweld yma.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein prosiect, cysylltwch â ni.